YOUR NEIGHBORHOOD SMOKY MOUNTAIN PIZZERIA GRILL

8oz Flat Iron Steak